Nyilatkozat

Az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos, er?szakmentes szabadid?sport, melyet törvénytisztel? állampolgárok százezrei ?znek világszerte. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dics?íteni, nem a valóságot szimulálja, nem kiképz?eszköz, csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan országokban is szabadon birtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás.

 

Magyar Airsoft Szabályzat
Készítette: Budapesti Softair Club
2006 február (v2.1)

NYILATKOZAT: az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos, er?szakmentes szabadid?sport, melyet törvénytisztel? állampolgárok százezrei ?znek világszerte. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dics?íteni, nem a valóságot szimulálja, nem kiképz?eszköz - csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan országokban is szabadon birtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás.

E dokumentum sokszorosítása és terjesztése a forrás feltüntetésével bárki számára megengedett. Változtatni rajta, részleteket hozzátenni, felhasználni bel?le ugyanakkor nem lehet. E dokumentumból származó minden más munkának szabad terjesztés?nek kell lennie. A szabályzat szerz?i fenntartják a munkájukhoz f?z?d? elismerés jogát, és egyúttal mentesítik magukat a mások által beiktatott módosítások következményei alól. Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan része a dokumentumnak.

- § § § § -

 

MI AZ AIRSOFT?

A szó jelentése m?anyaggolyót kilöv? légfegyverekre, és a velük ?zött csapatjátékra utal. Az airsoft-fegyverek az eredeti eszközök hasonmásai, ám mind anyagukban, felépítésükben, m?ködésükben teljesen eltérnek az igazi l?fegyverekt?l. Teljesítményük tipikusan 0.5-1.5 Joule, az ennél er?sebb eszközök külön szabályozás alá esnek, de még így sem közelítik meg a szabadon tartható légfegyverekre el?írt 7.5 J, vagy a festéklöv?-fegyverekre érvényes 15 J korlátot. A nagyon kis tömeg? ún. "BB" lövedékek (0.2-0.25 gramm) nem hagynak festéknyomot, így az eltalált játékosnak kell a találatot jeleznie. Az airsoft tehát a résztvev?k becsületességén, korrektségén alapszik - inkább komoly hobbi, mint versenysport.

 

BEVEZETÉS

Minden játékosnak tisztában kell lennie az airsoft szabályokkal, és el kell fogadnia azokat. Bizonyos játékmódok esetén néhány különleges szabály módosíthatja az itt felsorolt alapszabályokat - a biztonsági szabályok kivételével! A speciális szabályokra a játék (nyomtatott vagy elektronikus formában) meghirdetésekor, illetve közvetlenül a játék megkezdése el?tt is fel kell hívni a figyelmet!

A Joule-ban feltüntetett értékek a fegyver "erejét", a cs?b?l kilép? lövedék energiáját jelzik. A zárójelben feltüntetett m/s értékek 0.2 grammos BB lövedékkel érvényesek, mivel a fegyverek bemérését ilyen súlyú lövedékkel végzik. Az eligazodásban segítséget nyújthat az alábbi táblázat:

 

TORKOLATI ENERGIA ÉS SEBESSÉG (.20 BB-VEL)*

Teljesítmény
besorolás

láb/sec
(fps)

m/s
Joule
Becsült
l?távolság
Fegyver
M90 280 85 0.7 37m Kézi és támogató
fegyverek (AEG)
M100 330 100 1 45m
M110 360 110 1.2 49m
M120 400 120 1.5 55m
M130 430 130 1.7 58m
M140 460 140 2 63m Kizárólag
mesterlövész
fegyverek!
M150 490 150 2.2 66m
M160 530 160 2.6 72m
M170 560 170 2.9 76m
M180 600 180 3.3 81m

* A táblázatban feltüntetett fps és m/s értékek az áttekinthet?ség végett kerekítettek! A l?távolság csak hozzávet?leges érték!

 

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

 1. Szemvéd? használata: minden játékosnak és játékterület közelében tartózkodó személynek
  szemvéd?t kell viselnie! Szemvéd?t a játék ideje alatt levenni SZIGORÚAN TILOS! Szemvéd?
  nélküli emberre l?ni TILOS! Véd?felszerelés nélkül pályán tartózkodó személy esetén a játékot
  azonnal fel kell függeszteni!

 2. Szemvéd? típusa: a szemvéd?nek minden irányból megfelel? védelmet kell nyújtania,
  stabilan, elmozdulás nélkül kell a szemüreget védenie, futás, intenzív testmozgás esetén is. Csak
  az ANSI Z87.1-2003 szabványnak megfelel?, vagy annál er?sebb polikarbonát véd?szemüvegek,
  paintball-airsoft maszkok használhatók! Acélrács szemvéd?ként viselése engedélyezett,
  amennyiben a huzalvastagság meghaladja a 0.6mm-t, és a rács szövése 4x4mm-nél s?r?bb. A
  rácsot használatba vétel el?tt alaposan tesztelni kell! Nem megfelel? vagy sérült szemvéd?
  viselése TILOS és BALESETVESZÉLYES!

  Ha a szemvéd?n (vagy annak dokumentációjában) nincs megfelel? védelmi fokozat feltüntetve, a gyártó nem airsoft játékra javasolja, úgy azt viselés el?tt tesztelésnek KÖTELEZ? alávetni! A játékszervez? bármikor elrendelheti a véd?eszközök tesztelését. Ilyenkor legalább 120-130m/s teljesítmény? AEG-gel, minimum 3 lövést kell leadni (egyesével) a hátulról megtámasztott szemvéd?re, 1 méter távolságból. Az eszköznek törés-repedés nélkül kell elviselnie a találatokat, akár a leger?sebb fegyverek esetében is.

 3. Egyéb véd?felszerelés: épületben, belterekben rendezett közelharc (CQB) játéknál arc- vagy
  fogvéd? viselése KÖTELEZ?! Keszty?, nyak-, térd-, könyökvéd?, sisak, szuszpenzor viselése
  JAVASOLT!

 4. Fegyver: kizárólag 6mm m?anyag (vagy környezetbarát) BB gömblövedéket célbajuttató, tipikusan 0.5-1.5 Joule, maximum 3.3 Joule (180m/s) torkolati energiájú, sorozatgyártásban készült airsoft-légfegyverek használata engedélyezett. Lézer-irányzékon kívül bármilyen célzóberendezés használható. 8mm-es airsoft-fegyverek, házilag barkácsolt, átalakított és egyéb eszközök TILTOTTAK! Tizennyolcadik életévet be nem töltött személy csak nagykorú felügyeletével használhat airsoft-fegyvert!

  FIGYELEM! A szabályzatban közölt teljesítményadatok pusztán fels? határértékek, nem kit?zött célok, amit a játékosnak el kell érnie! Tartsuk észben, hogy minél er?sebb eszközt használunk, annál gyakrabban szorul karbantartásra!

 5. Fegyverhasználat: airsoft-fegyvert alkohol, vagy más cselekv?készséget befolyásoló szer
  hatása alatt kezelni TILOS!

  a) Airsoft fegyverrel csak célzott lövést szabad leadni! Fedezék mögül kitartott, ablakon-
  ajtónyíláson át bedugott, stb. fegyverrel, vaktában tüzelni TILOS! Kiesett játékosra,
  csapattársra, megkülönböztet? jelzést visel? személyre l?ni TILOS!

  b) 1.7 Joule (130m/s) feletti teljesítmény? fegyverekkel 20m-nél közelebbr?l TILOS
  játékosra lövést leadni!

  c) Épületharcnál, belterekben használt fegyverek torkolati energiája maximum 1.5 Joule
  (120m/s) lehet, és csak egyes lövés engedélyezett! Épületben sorozatlövést KIZÁRÓLAG
  1 Joule (100m/s) alatti energiájú fegyverrel szabad leadni! Épületek 10m sugarú
  körzetében játékosra csak a fenti korlátozásokkal szabad lövést leadni!

  d) 2-3m-nél rövidebb l?távolságnál, ha a szituáció lehet?vé teszi (pl. rajtaütés,
  hátbakerülés), tüzelés helyett lehet?leg szólítsuk fel az ellenfelet a megadásra! (lásd
  Játékszabályok, 6. pont) Közvetlen-közelr?l, rászorított cs?torkolattal SZIGORÚAN
  TILOS játékosra lövést leadni!

  e) Állatra TILOS lövést leadni!

  f) A játékos legyen tisztában fegyvere teljesítményével. A sebességmérést .20 gramm
  tömeg? BB lövedékkel kell elvégezni, lehet?leg minden módosítás, karbantartás után! A
  játékszervez? a fegyverek bemérését bármikor elrendelheti! A bemérés megtagadása a
  játékból kizárást vonja maga után!

  g) Gázüzem? (HFC-134a, green gas, szén-dioxid, stb.) fegyvereknél sebességmérést a
  helyszínen, környezeti h?mérsékletre felmelegedett gáztartállyal, játék el?tt kell
  elvégezni. Sose használjunk olyan gázt, amit a gyártó/forgalmazó nem javasol
  fegyverünkhöz, illetve aminek nem vagyunk tisztában a teljesítményével! Nem megfelel?
  hajtógáz használata BALESETVESZÉLYES!

 6. Fegyverkezelés: igyekezzünk olyan körültekint?en forgatni az airsoft-eszközöket, mintha
  igazi fegyverrel bánnánk!

  Játékon kívül lövést KIZÁRÓLAG a kijelölt próbahelyen, biztonságos irányba szabad leadni!

  Játékterületen kívül a fegyverbe épített biztosító használata KÖTELEZ?! Játék közben is használjuk, ha épp nem veszünk részt harci cselekményben!
  Csak a játék kezdetekor, a szervez? utasítására töltsük meg a fegyvert, befejezéskor
  ürítsük! A játék területén-, és a próbahelyen kívül a tárat vegyük ki!

  FIGYELEM! Ügyeljünk arra,hogy a tár eltávolítása után a cs?ben még lövedék maradhat!

  Csak akkor tegyük ujjunkat az elsüt?billenty?re, ha már célra tartjuk a fegyvert. Minden más esetben a mutatóujjunknak a sátorvason kívül a helye!

  Mindig kezeljük úgy a fegyvert, mintha töltve lenne.

  Amikor csak lehetséges, a cs?torkolat biztonságos irányba mutasson, másik játékost ne keresztezzen!

  Tüzelés el?tt ellen?rizzük a cél mögötti területet.

  Az airsoft fegyvereket töltetlen állapotban, zárt tárolóeszközben kell szállítani. A
  hozzátartozó lövedékekt?l elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy
  illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 7. Nem játékosok a pályán: a játékban aktívan nem résztvev? személyek (felügyel?,
  megfigyel?,szervez?,fotós-filmes) fluoreszkáló mellényt,vagy más figyelemfelkelt?,élénk
  szín? ruházatot kötelesek viselni - a kötelez? véd?felszerelések mellett! Kívülálló személy
  pályára tévedése esetén a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni! A megkülönböztet? jelzést
  visel?-,illetve kívülálló személyekre SZIGORÚAN TILOS tüzelni! A játékszervez?
  korlátozhatja a nem-játékos résztvev?k számát, mozgásterét. A fotósok-filmesek jelenlétükkel
  nem zavarhatják a játékot.

 8. Pirotechnika: pirotechnikai eszközök használata TILOS - kivétel, ha a szervez? másként
  rendelkezik. Ebben ez esetben is csak el?re meghatározott fajtájú, mennyiség?, I. kategóriás, ún.
  "játékos pirotechnikai eszköz" alkalmazása lehetséges! Pirotechnika kezelésénél lehet?ség szerint
  viseljünk véd?keszty?t! SOSE használjunk olyan eszközt,melynek nem vagyunk tisztában a
  kezelésével! Petárda,gáz-riasztó fegyver,rendvédelmi szervek számára gyártott fény és
  hanggránát (flashbang) használata SZIGORÚAN TILOS! Füstképz? pirotechnikát épületben,
  beltérben használni TILOS! (A szabályzat ezen pontja a mindenkori hatályos kormányrendelet
  szerint módosulhat.)

 9. Baleset: amennyiben a pályán ellátást igényl? sérülés történik (pl. kificamodott boka), a
  játékot haladéktalanul fel kell függeszteni,a sérültet pedig ellátóhelyre kísérni.

 

 

FEGYVERKATEGÓRIÁK

 

Az airsoft fegyvereket az alábbi öt kategóriába soroljuk:

Kézifegyverek: általános kategória. Géppisztolyok, gépkarabélyok, hadipuskák, pisztolyok, sörétes puskák (tipikusan AEG-ek) tartoznak ide. Maximális energiájuk 1.7 J (130m/s) és tárkapacitásuk nem lehet több, mint 600 BB. Motoros tár használata nem engedélyezett!

Mesterlövészfegyverek: félautomata vagy ismétl? rendszer?, csak egyes lövésre képes, rendszerint céltávcs?vel ellátott puskák. Maximális tárkapacitás 70 BB. Maximális torkolati energiájuk a többi fegyverhez képest magasabb lehet, maximum 3.3 Joule (180m/s). Ezt a fegyverkategóriát a játék id?tartama alatt csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik! Minden mesterlövésznek rendelkeznie kell másodfegyverrel, melyet a 20m-es biztonsági zónán belül használhat - amennyiben puskája meghaladja az 1.7 Joule-t (130m/s). Másodfegyvernek Spring/GBB/NBB rendszer? pisztoly, vagy kompakt méret? AEP/AEG javasolt.

(A mesterlövész játékosnak képesnek kell lennie a minimális biztonsági távolság jó megbecslésére! A legegyszer?bb módszer, ha a lövész gondosan memorizálja, mekkorának látszik az irányzékon keresztül szemlélve egy emberalak - vagy annak jellegzetes részlete - 20m távolságból. Zoomos céltávcs?nél a leggyakrabban használt nagyítást vegyük alapul. Bizonytalanság esetén javasolt a helyszínen a 20 métert kimérni, és a távolságbecslést gyakorolni!)

Támogató fegyverek: automata m?ködésre (sorozatlövésre) képes, nagykapacitású tárral ellátott golyószórók, géppuskák. Villalábbal kell rendelkezniük, VAGY hasonlítaniuk valamely létez?, igazi csapattámogató fegyverre (M60, M249, M240, RPK, RPD, PKM, MG3/MG42). Maximális energiájuk 1.7 J (130 m/s). Tárkapacitás korlátozás nincs, motoros tár használata engedélyezett! Beltérben, közelharcra nem használhatók, épület/bunkervédelemre (tehát épületb?l kifelé tüzelésre) viszont igen. Támogató fegyverrel csak talajra-fedezékre letámasztott pozícióból VAGY féltérdel? (térdel?, ül?, fekv?) testhelyzetb?l szabad tüzelni. Mozgás közben tüzelni TILOS! Ezt a fegyverkategóriát a játék id?tartama alatt csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Gránátvet?k: nagymennyiség? (14-180db) BB egyidej? kilövésére alkalmas, gázzal m?köd?, 40mm airsoft "gránátokat" befogadó, közelharcban használatos eszközök. Önállóan vagy kézifegyverre er?sítve alkalmazhatók - mindkét esetben egy darab gránátvet?t vihet magával a játékos. Felszerelésük támogató- vagy mesterlövészfegyverekre nem engedélyezett! Kizárólag 6mm BB lövedékkel m?köd? gránátvet? használható!

Aknák, kézigránátok: gázzal vagy rugóval m?ködtetett, kézi er?vel célba juttatott vagy telepített (pl. botlódrótos) BB-szóró eszközök. Használatuk csak a játékszervez? engedélyével, speciális szabályokkal lehetséges! Játék befejezése után a telepített eszközöket azonnal el kell távolítani a területr?l! Pirotechnikai elven m?köd? gránátok, aknák használata SZIGORÚAN TILOS!

 

 

 

JÁTÉKSZABÁLYOK

 1. Találat: A játékos testét, ruházatát, felszerelését, illetve a fegyver bármely részét ér? lövés
  találatnak számít. Csapattárs lövése, illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül
  érkez? lövedék is találatnak számít. Visszapattanó lövés viszont nem találat! Levetett felszerelési
  tárgyakat (pl. fának támasztott fegyver, földre helyezett hátizsák), taktikai pajzsot er? lövés nem
  találat! Szintén találatnak min?sül, ha a játékost az ellenfél hátulról vagy oldalról,
  meglepetésszer?en, puszta kézzel (könnyen) megérinti. Ezt "késelésnek" nevezik. Késeléssel
  szemb?l támadni TILOS és balesetveszélyes!

 2. Találat jelzése: a találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet,majd
  AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT,ÉS hangos,lehet?leg többszöri
  "MEGVOLT" kiáltással jelzi a találatot. Nem szabad viszont kiáltani "késelésnél" (lásd 1. pont).
  A játékosra mindaddig szabadon lehet tüzelni, amíg a találatot egyértelm?en nem jelzi! A szóbeli
  találatjelzés önmagában nem elegend?! Kiesett játékosra L?NI TILOS!

 3. Kiállás, visszaállás: találat jelzése után a játékos szíjra ereszti,vagy feje fölé emeli fegyverét,
  és a játék megzavarása nélkül,legrövidebb úton távozik az övezetb?l. Státuszát fejére helyezett
  fehér kend?vel is jelezheti. Heves küzdelem, épületharc közben KÉZFEL TARTÁSSAL VÉGIG
  JELEZNI KELL a kiesett státuszt. Fokozott figyelemmel kell elhagynia a terepet, hogy ne váljon
  célponttá, fedezékké, stb.

  A kiesett játékost TILOS fedezéknek használni! Szükség esetén megtorpanhat vagy rövid ideig várakozhat, ha így zavarja kevésbé a játékot. Ilyen esetben is végig jelezze kézfeltartással a találatot! Épületharcnál rövid ideig, a játékos távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs más lehet?sége a helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos "KIJÖVÖK!" kiáltással jelezze, hogy távozni készül. A visszaállás szabályait a szervez? határozza meg.

  Ha felszereléssel kapcsolatos probléma miatt (pl. fegyver meghibásodása) a játékos nem tudja folytatni a küzdelmet, szabályosan ki kell állnia a játékból (lásd 2-3. pont), és el kell hagynia a játékterületet. A hiba elhárítása után ugyanolyan módon állhat vissza, mintha kiesett volna -amennyiben a játék szabályai ezt lehet?vé teszik. (Az akkumulátor cseréje nem számít meghibásodásnak, amennyiben a csere helyben, gyorsan elvégezhet?.)

 4. Kommunikáció: KIESETT JÁTÉKOS NEM BESZÉLHET-MUTOGATHAT, nem adhat
  tovább semmilyen információt a még játékban lév?knek! Él?szavas (nem rádiós) kérdésre
  legfeljebb saját halálának tényét er?sítheti meg! A szembenálló felek a játék ideje alatt nem
  kommunikálhatnak egymással - kivétel, ha ez a játék biztonságát, baleset elhárítását, illetve a
  parancsnokok közötti információcserét szolgálja. Bármiféle vitatkozásnak, veszekedésnek, az
  ellenfélen ejtett vélt vagy valós találatok bekiabálásának helye nincs! Tehát NEM SZÓLÍTJUK
  FEL a másik játékost kiállásra!

 5. Rádiózás: csak PMR (Personal Mobile Radio) típusú adó-vev? rádiók használata
  engedélyezett. A VOX (hangra érzékeny) funkciót és a dallamos hívójeleket,csipogást
  kapcsoljuk ki, mert zavarja a kommunikációt! Minél ritkábban forgalmazzunk a csapat számára
  fenntartott csatornán, üzeneteinket fogjuk rövidre! (Közöljük nevünket, tartózkodási helyünket,
  majd néhány szóban a lényeget.) Speciális esetben, a játékszervez? engedélyével egyéb rádiószabvány is alkalmazható, amennyiben megfelel a NHH(Nemzeti Hírközlési Hatóság) el?írásainak, a vonatkozó törvényi feltételek megtartása mellett.

 6. Megadás, Eldobatás: a játékos felszólíthatja ellenfelét a megadásra, amennyiben sikerült
  észrevétlenül hátába vagy oldalába kerülnie, és tiszta lövésre nyílik lehet?sége. A felszólításnak
  hangosnak, egyértelm?nek kell lennie (pl. "Dobd el!", "Kezeket fel!", "Ne mozdulj!").
  A felszólítottnak nem kötelez? engedelmeskednie, de bölcsebben teszi, ha együttm?ködik. Ha a
  megadás mellett dönt, a szokványos módon jelzi a "találatot" és kiáll a játékból. (A fegyvert
  természetesen nem kell eldobni.) E szabály alkalmazásánál fontos mindkét fél részér?l a
  sportszer? viselkedés (lásd 9. pont).

 7. Fizikai kontaktus: a fejezet 1.pontjában ismertetett "késelést" leszámítva az ellenfelek nem
  kerülhetnek semmilyen fizikai kontaktusba egymással!

 8. Csalás: az airsoft-játék a becsületességen alapszik, ezért a csalókkal szemben a
  LEGSZIGORÚBBAN FOG ELJÁRNI A KÖZÖSSÉG! Csalni értelmetlen, hiszen az airsoft nem
  verseny, és el?bb-utóbb mindenki tisztában lesz az illet? személyével, ami végül a játékos
  megbélyegzését, teljes kirekesztését vonja maga után. Nem éri meg!

  Ne kiáltsunk azonnal csalót, ha ellenfelünk nem jelzi a (szerintünk) biztosnak vélt találatot. Álljunk egészséges szkepticizmussal a saját teljesítményünkhöz. Hátha mégsem találtuk el. Láttuk a becsapódást? Biztos? Hátha nem l?tt a fegyverünk, belerántottunk a lövésbe. Mozgó vagy kis felületet mutató célpontot meglehet?sen könny? elhibázni. Ezek egy gyakorlott játékossal is megesnek. Az aljnövényzet, a szél könnyedén kitérítheti a lövedékeket. Nagy l?távolságnál úgy t?nhet, hogy a lövedék talált - valójában jóval a cél el?tt lehullott a földre. El?fordulhat, hogy az adrenalin és a vastag öltözék miatt a játékos nem érezte, nem hallotta meg a találatot. Velünk is megeshet. Szóval feleslegesen ne panaszkodjunk, ne gyártsunk összeesküvés elméleteket! L?jjünk újra.

 9. Sportszer? viselkedés: igyekezzünk minden körülmények között meg?rizni a játék
  tisztaságát,kulturáltságát.Ne átkozódjunk,ne keressünk kiskapukat a szabályok
  "meger?szakolásával", mert ezek rombolják a játékélményt. Ügyeljünk a természet megóvására,
  kerüljük a szemetelést, ne hagyjuk a pályán és annak környékén pl. a kiürült vizes palackokat,
  stb. Legyünk tisztában az érvényes szabályokkal. Tartsuk tiszteletben a játékvezet? kéréseit,
  döntéseit, segítsük a munkáját. A találatot ne csak verbálisan, kézfeltartással is mindig jelezzük!
  A vitás kérdéseket játékon kívül rendezzük!

  Ha bizonytalanok vagyunk, hogy találatot kaptunk vagy sem, inkább álljunk ki. Ha két játékos nagyon rövid id?n belül (<2 másodperc) ér el találatot egymáson, mindkét fél álljon ki. Nagyobb id?eltérés vagy hátrányosabb pozíció esetén a „párbaj" vesztese azonnal szüntesse be a tüzelést, ne éljen vissza a fönti illemszabállyal! Ha megadásra szólítanak fel minket, vegyük figyelembe, hogy ellenfelünk a biztosnak vélt lövés helyett a békésebb megoldást választotta. Csak akkor döntsünk a küzdelem folytatása mellett, ha indokolatlannak érezzük a felszólítást! Roppant sportszer?tlen teljesen vert helyzetb?l „piszkos trükkökkel", akciófilmbe ill? megoldásokkal viszonozni a gesztust! Szükség esetén mindannyiunk kötelessége csapattársait udvariasan figyelmeztetni a fegyelmezett, sportszer? viselkedésre!

 10. Korhatár: a minimum életkorhatár tizenhat év, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek csak feln?tt felügyelete mellett, írásos szül?i engedéllyel vehetnek részt a játékokon.

 

 

JÁTÉKSZERVEZÉSI AJÁNLÁS

A játékszervezési ajánlás iránymutatóul,segédletként szolgál,hogy minél színvonalasabb rendezvényeket bonyolíthassunk le.

 

 1. Alapkövetelmények: airsoft játékot csak 18.életévét betöltött - alkohol vagy egyéb
  cselekv?készséget befolyásoló szer hatása alatt nem álló - személy bonyolítson le.A szervez?nek
  tapasztalt játékosnak kell lennie, legkevesebb 8-10 nyílt szervezés? játékon való részvétellel a
  háta mögött.Javasolt,hogy gépjárm?vel,mobiltelefonnal,internet eléréssel,els?segély
  csomaggal,fluoreszkáló mellénnyel,és légfegyverek sebességmérésére alkalmas eszközzel
  ("kronóval") rendelkezzen. Harminc f?nél nagyobb létszámú játékok lebonyolításához legalább
  kett? vagy több szervez? javasolt!

 2. Játékszervez? felel?ssége: a játékkal kapcsolatos minden információ, különleges szabályok
  játék el?tt kihirdetése, a résztvev?k csapatokba osztása, és a játék lebonyolítása.
  A játékszervez?nek a játék kezdetét?l annak befejezéséig helyszínen kell tartózkodnia,és a
  játékosok rendelkezésére állni. Neki kell eldöntenie a vitás kérdéseket, a szabályokat megsért?
  személyeket figyelmeztetni, kizárni, vagy eltávolítani a pályáról. Szintén feladata nem megfelel?
  játékkörülmények vagy balesetveszély esetén a játék felfüggesztése, elhalasztása, vagy lefújása -
  az utóbbi esetben pedig a részvételi díj helyszínen visszafizetése (amennyiben volt). Ugyancsak
  kötelessége a kezd?, tapasztalatlan játékosokat az alapvet? biztonsági szabályokról tájékoztatni.

 3. Játékszervez? nem felel?s: a játékosok testi épségéért, vagyontárgyaiért, a játékosok által
  gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért - különösen a játékosok hanyagságáért,a
  biztonsági szabályok megsértéséért,nem engedélyezett vagy illegális felszerelés önkényes
  használatáért.A játékosok saját felel?sségükre vesznek részt a rendezvényen,és saját
  felel?sségükre használják a játékterületen lév? tereptárgyakat,járm?veket,épületeket!

 4. Játék meghirdetése: a játékot legalább 1-8 héttel a lebonyolítás el?tt javasolt az arra alkalmas
  fórumon meghirdetni (elektronikus vagy nyomatott formában).
  A játékleírásban az alábbi információkat érdemes feltüntetni:

  - Játék elnevezése, helye, ideje
  - Szervez?(k) neve, elérhet?sége
  - Játék kezdete, id?tartama, befejezése
  - Helyszín megközelíthet?sége(térképpel)
  - Részvétel feltételei
  - Részvételi díj (mi foglaltatik benne)
  - Minimális létszám
  - Maximális létszám
  - Kötelez? felszerelés
  - Javasolt felszerelés
  - Különleges szabályok leírása
  - Rádiócsatornák elosztása
  - Játékosok beosztása
  - Részletes játékleírás, program
  - Játékterület térképe
  - Airsoft Szabályzat elérhet?sége
  - Szül?i engedély formanyomtatvány (18 éven aluliaknak)


 5. Jelentkez?k regisztrálása: a jelentkez?ket regisztrálni kell, és úgy beosztani, hogy az összeszokott csapatok tagjai azonos oldalra kerüljenek - amennyiben ez nem borítja fel a játékegyensúlyt. 18 év alatti személy jelentkezése esetén írásos szül?i engedélyt, illetve a kiskorúért felel?sséget vállaló (játékban résztvev?) feln?tt nevét, telefonszámát kell elkérni.
  Ezen felül az alábbi adatokra lehet szükségünk a jelentkez?kt?l:

  -------------------------------------------------

  - Név, csapat
  - Fegyverkategória, teljesítmény
  - Rendelkezik rádióval (igen/nem)


  -------------------------------------------------

  A jelentkez?k listáját rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben a jelentkez?k létszáma nem éri el a meghirdetett minimumot, illetve egyéb körülmények (id?járás, pálya állapota, technikai problémák, stb.) nem teszik lehet?vé a lebonyolítást, a rendezvényt legkevesebb 24 órával korábban le kell fújni, vagy a játékkiírást a kisebb létszámnak megfelel?en módosítani! Ha a jelentkez?k száma eléri a meghirdetett maximumot, zárjuk le a regisztrációt, és a létszámon felülieket vegyük várólistára.

 6. Feladatok a helyszínen: a szervez?nek minimum egy órával a játék kezdete el?tt már a helyszínen javasolt lennie. Nagyobb szabású rendezvény, rossz id?járás esetén érdemes már el?z? nap szemlét tartani a pályán. A játékszervez? fontosabb teend?i közé tartozik:

JÁTÉK EL?TT JÁTÉK UTÁN
- Próbahely kijelölése
- Véd?felszerelés ellen?rzése
- Fegyverek bemérése
- Kezd?k tájékoztatása szabályokról
- Létszámellen?rzés
- Csapatok végleges beosztása
- Különleges szabályok ismertetése
- Játékmenet ismertetése
- Pályabejárás, térkép ismertetés
- Játék kezdetének kihirdetése
- Játék befejezésének kihirdetése
- Vitás kérdések eldöntése
- Eredmény összesítése, kihirdetése
- Szemét, talált tárgyak összegy?jtése
- Kellékek elszállítása, pályabontás

 

 

 

SZÓJEGYZÉK

AEG (Automatic Electric Gun) elektromotorral meghajtott, önm?köd? airsoft légfegyver
AEP (Automatic Electric Pistol) elektromotorral meghajtott, önm?köd? airsoft légpisztoly
Airsoft (vagy Softair) m?anyaggolyót kilöv? légfegyver, vagy a vele ?zött játék
ANSI Z87.1-2003 munkavédelmi szabvány
BB airsoft m?anyaglövedék
CQB (Close Quarters Battle) közelharc
GBB (Gas Blow Back) gázzal m?köd? légpisztoly, melynél a gáz egy része a szán
mozgatására fordítódik
Green gas légfegyverhez használt propángáz, szilikonolaj adalékkal
(er?sebb a HFC-134a-nál)
HFC-134a els?sorban GBB légpisztolyokhoz használt tetrafluoroetán gáz
Joule (J) a lövedék energiájának mértékegysége
„Kronó" (Chrono) lövedék sebességmérésére alkalmas, elektronikus készülék
NBB (Non Blow Back) a GBB pisztoly egyszer?bb változata, a szán nem mozog
Sátorvas az elsüt?billenty?t (ravaszt) véd? fémkeret
Spring („Springes") kézi er?vel m?ködtetett rugós légfegyver
Torkolati energia lövedék energiája a cs?torkolat elhagyásakor
(a lövedék súlyának és sebességének függvénye)

 

Kérjük az ebben szerepl? szabályokat a saját, és más testi épsége érdekében tartsd és tartasd be!

A fenti tartalom,teljes egészében letölthet? WORD formátumban.

LETÖLTÉS

18 év alatt,Szül?i nyilatkozat letöltése: Nyilatkozat